Onderwerp: Financieel

Al ruim een jaar is de wereld in de ban van COVID-19. Er is een kans aanwezig dat jouw onderneming hierdoor in zwaar weer verkeert. Misschien dreigt jouw onderneming zelfs failliet te gaan? Een naderend faillissement brengt, zowel zakelijk als privé, veel spanningen en risico’s met zich mee. Zakelijk gezien zijn er naast juridische gevolgen ook fiscale gevolgen. Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Deze nieuwe regeling geeft je mogelijkheden om een faillissement te voorkomen door een onderhands akkoord met de schuldeisers te sluiten. Deze wet moet het eenvoudiger maken om met de schuldeisers tot een akkoord te komen en te voorkomen dat schuldeisers een faillissement aanvragen. Maar wat zijn de fiscale gevolgen van de WHOA voor de Vennootschapsbelasting? Ik vertel het je graag!

Fiscale gevolgen van de WHOA voor de Vennootschapsbelasting

In een onderhands akkoord kan je verschillende afspraken maken met de schuldeisers. Ik geef je graag een aantal voorbeelden van mogelijke afspraken:

  • Uitstel van betaling;
  • Kwijtschelding van de vordering;
  • Omzetting schuld in aandelenkapitaal (debt equity swap);
  • Versoepeling van de voorwaarden.
Uitstel van betaling
Een van de meest voor de hand liggende uitkomsten is het uitstel van betaling. Hierin krijgt jouw onderneming extra tijd om de schulden te voldoen. In beginsel heeft deze uitkomst geen gevolgen voor de verschuldigde vennootschapsbelasting. De schulden behouden hun waarde en worden niet afgeboekt.

Kwijtschelding van de vordering
Uit het akkoord kan ook een (gedeeltelijke) kwijtschelding vloeien. Het is mogelijk dat schuldeisers inzien dat ze enkel een gedeelte van de vordering terug krijgen als ze jouw onderneming wat meer lucht geven. Dit gedeelte van de vordering wordt fiscaal afgewaardeerd waardoor een verlies bij de schuldeiser kan worden genomen. Ook wordt de schuld afgewaardeerd, wat in een fiscale winst bij de schuldenaar kan resulteren. Onder omstandigheden kan de kwijtscheldingswinstvrijstelling de fiscale gevolgen beperken.

Omzetting in aandelenkapitaal
Een derde mogelijkheid is om de schulden om te zetten in eigen vermogen. Het is mogelijk dat de overige aandelenbelangen hierdoor verwateren. Dit is bijvoorbeeld relevant voor de fiscale eenheid regeling. Een enkele omzetting heeft geen gevolgen voor de vennootschapsbelasting. Dit is anders als de vordering al fiscaal is afgewaardeerd. Op dat moment dien je de afwaardering tot de winst te rekenen. Let wel op: deze sanctie geldt enkel bij deelnemingen (>5% belang).

Ook zijn er verschillende aandachtspunten bij een liquidatieverlies. Dit liquidatieverlies kan je niet benutten bij een akkoord ter voorkoming van een faillissement.

Versoepeling van de voorwaarden
Daarbij is het mogelijk dat de schuldeisers de contractuele voorwaarden versoepelen. Denk hierbij aan (een combinatie) van bovenstaande opties maar ook aan bedongen rentes, opeisingsgronden of boetes. Afhankelijk van de voorwaarden zijn hier fiscale gevolgen aan verbonden.

Fiscale eenheid

Binnen een fiscale eenheid moeten alle partijen extra alert zijn over de WHOA. De gemaakte afspraken kunnen namelijk ook invloed hebben op de overige entiteiten die in de fiscale eenheid zijn gevoegd. Voor deze entiteiten geldt de hoofdelijke aansprakelijkheid nog altijd. Ook is het mogelijk dat bepaalde faciliteiten zoals de kwijtscheldingswinstvrijstelling niet kunnen worden benut indien de onderneming deel uitmaakt van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

Als jouw onderneming in zwaar weer verkeert, wil je je natuurlijk voorbereiden op de toekomst. Wat zijn de gevolgen? Waar moet ik rekening mee houden? Het is belangrijk om deze zorgen niet alleen te dragen. Ik raad je daarom aan om altijd professionele hulp te zoeken en samen jouw onderneming door deze moeilijke fase te loodsen.
New call-to-action

Op de hoogte blijven?

Risico's van het familiebedrijf